Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies


Postanowienia wstępne

§1

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) PERS sp. z o.o., ul. Bronisława Czecha 10, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-35-28-313, REGON 123227783, e-mail: maszyny@pers.com.pl zwany dalej „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką prywatności”.

§2

 1. Pojęcia pisane w Polityce prywatności wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki prywatności, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu.
 2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, w którym należy podać określone dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Sprzedawcą są przetwarzane w sposób zgodny z RODO oraz wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 – tj. z późn.zm).

§4

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca Pers sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) ul. B. Czecha 10. Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można się skontaktować pod adresem iod@pers.com.pl lub na wskazany adres pocztowy siedziby.

§5 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może dokonać ich weryfikacji lub sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia (bycia zapomnianym). Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji jednego ze swoich praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą na podany adres e-mail. Podanie danych osobowych w każdym z przypadków jest dobrowolne.

§6 Cel przetwarzania

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Dane użytkownika są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji ze Sprzedawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Dane osobowe w tej sytuacji są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy jest udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi na pytania lub spełnienie prośby z którą się zwraca.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Podstawą prawną danych podanych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie marketing własnych produktów i usług jako prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Na podstawie dodatkowej zgody, jeżeli Użytkownik kontaktuje się ze Sprzedawcą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

§7

Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. Podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę aby przedstawić Użytkownikowi informacje o naszych nowościach i promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu Użytkownika będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

§8 Przechowywanie danych i wycofanie zgody

 1. Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
 2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy z tego tytułu.
 3. W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych Sprzedawca będzie przetwarzać dane Użytkownika do czasu ostatecznego rozwiązania sprawy, z którą Użytkownik zwraca się do Sprzedawcy.
 4. Jeżeli Użytkownik wypełnia formularz w celach rekrutacyjnych dane Użytkownika będą przetwarzane przez czas trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okresy upływu terminów przedawnienia roszczeń z nich wynikających.

§9 Przekazywanie danych

 1. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 2. W celu wykonania przez Sprzedawcę umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom :
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar,
 • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • Podmiotom wspierającym, działającym na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów zajmujących się obsługą informatyczną oraz marketingową Sprzedawcy i Sklepu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pliki cookies

§10

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu oraz w celach marketingowych.

§11

 1. Sprzedawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, odpowiednie programy lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§12

Sprzedawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w Sklepie lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§13 Dane zawarte w logach systemowych

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę obsługującą Sklep i/lub firmę PERS Sp. z o.o. jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

§14 Środki techniczne stosowane przez sprzedawcę

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§15 Inne

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§16

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu.

§17

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: maszyny@pers.com.pl
 2. Polityka prywatności znajduje się na stronie Polityki Prywatności oraz w siedzibie Sprzedawcy.